Dostawa fabrycznie nowej frezarki

Dostawa fabrycznie nowej frezarki

Pieszyce, 01.08.2017r.

Zamawiający:
Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67
NIP: 882-210-77-22
REGON: 21491467
Tel: 748365291

Adres poczty elektronicznej: biuro@topservice.pl
Adres strony internetowej: http://topservice.pl/

Wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty:

W dniu 25-07-2017r. Zamawiający dokonał wyboru oferty spośród 1 ważnej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16-06-2017r. dotyczące zakupu fabrycznie nowej frezarki.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziała firma:

DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. ul. R. Diesla, 32-005 Niepołomice, cena zamówienia netto: 651 883,50 PLN , 801 816,71 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 17.07.2017r.

Za najkorzystniejszą ekonomiczne ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę:

DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. ul. R. Diesla, 32-005 Niepołomice, cena zamówienia netto: 651 883,50 PLN , 801 816,71 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 17.07.2017r.

Wybór dostawcy zakupu fabrycznie nowej frezarki został dokonany na podstawie 1 ważnej oferty.

Z poważaniem,
Bartosz Urban

Dostawa fabrycznie nowej frezarki

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2017r. godz. 15.00

Nazwa zamawiającego

Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@topservice.pl. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 17-07-2017 r. godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@topservice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Urban, tel: (74) 836-52-91, biuro@topservice.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej frezarki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo Dolnośląskie, ul. Zamkowa 67, 58-250 Pieszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej frezarki dla potrzeb realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o..” nr RPDS-01-05-01-02-0177/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej frezarki zgodnej z minimalnymi parametrami technicznymi.

1. Nazwa i kod CPV:

„42623000-9 Frezarki”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kluczowe parametry techniczne dla realizacji projektu tj.:

Min. parametry techniczne:

 • elektrowrzeciono
 • główne elementy maszyny elektrowrzeciono, sterowanie CNC (software) oraz magazyn narzędzi muszą być wyprodukowane przez producenta maszyny
 • przesuwy robocze nie mniejsze niż x 765mm, y 510mm, z 510mm
 • minimalna wielkość obrabianego detalu z jednego zamocowania 1300mmx700mmx450mm
 • stół uchylno-roboczy sterowany jako dodatkowa oś o nośności elementów nie mniejszej niż 250 kg
 • obroty wrzeciona nie mniejsze niż 11 000
 • silnik wrzeciona o mocy nie gorszej niż 15 KW
 • moment obrotowy nie mniejszy niż 90 Nm
 • napięcie trójfazowe w zakresie wartości 3xmin.390-max410V
 • zbiornik chłodziwa nie mniejszy niż 200 l
 • dokładność pozycjonowania maszyny w tolerancji 0,01 mm lub lepszej
 • automatyczny wyrzutnik wiórów
 • system odciągu mgły olejowej
 • magazyn narzędzi o pojemności nie mniejszej niż 28 szt.
 • programowalna dysza chłodziwa z poziomu sterowania
 • możliwość gwintowania bez oprawki kompensacyjnej
 • sonda do pomiaru narzędzia min dokładność 0,01 mm
 • bezprzewodowa sonda pomiaru detalu min dokładność 0,01 mm
 • przesuwy szybkie nie gorsze niż 32 m/min
 • port USB min. 1 szt.
 • karta sieciowa
 • możliwość wczytywania plików 2D np. DXF oraz modeli 3D np. STP
 • stacjonarne podstawowe przeszkolenie z obsługi obrabiarki u zamawiającego 8 godzin dla 2 osób

Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od jego uruchomienia.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 20.09.2017r.

Załączniki

1. zapytanie ofertowe -frezarka

2. formularz ofertowy – frezarka

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna lub zawodowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Gwarancja min. 24 miesiące od uruchomienia maszyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
  Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

  Cena:
  Cena netto oferty najtańszej
  ————————————- x 100 = ilość punktów

 4. Cena netto oferty badanej
   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
 5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 17-07-2017r. godz. 15.00.
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres
58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67

Numer telefonu
748365291

NIP
882-210-77-22

Tytuł projektu

„Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.”

Numer projektu

RPDS-01-05-01-02-0177/16

A co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: +48 74 83 65 291 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.