Dostawa fabrycznie nowej tokarki

Dostawa fabrycznie nowej tokarki

ZAWIADOMIENIE

Pieszyce, 20.06.2017r.

Zamawiający:
Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67
NIP: 882-210-77-22
REGON: 21491467
Tel: 748365291

Adres poczty elektronicznej: biuro@topservice.pl
Adres strony internetowej: http://topservice.pl/

Wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty:

W dniu 20-06-2017r. Zamawiający dokonał wyboru oferty spośród 2 ważnych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17-05-2017r. dotyczące zakupu fabrycznie nowej tokarki.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziały firmy:

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Trasa im. Nikodema i Józefa Renców 33, 40-865 Katowice, cena zamówienia netto: 119 513,00 EUR , 147 000,99 EUR brutto (503 293,14 PLN netto wg. kursu euro z dnia 19.06.2017r. = 4,2112), data wpłynięcia oferty: 19.06.2017r.

DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. ul. R. Diesla, 32-005 Niepołomice, cena zamówienia netto: 552 015,00 PLN , 678 978,45 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 19.06.2017r.

Za najkorzystniejszą ekonomiczne ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę:

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Trasa im. Nikodema i Józefa Renców 33, 40-856 Katowice, cena zamówienia netto: 119 513,00 EUR , 147 000,99 EUR brutto. , data wpłynięcia oferty: 19.06.2017r.

Wybór dostawcy zakupu fabrycznie nowej tokarki został dokonany na podstawie 2 ważnych ofert.

Z poważaniem,
Bartosz Urban

Dostawa fabrycznie nowej tokarki


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2017r. godz. 15.00

Nazwa zamawiającego

Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67


Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@topservice.pl. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 19-06-2017 r. godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@topservice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Urban, tel: (74) 836-52-91, biuro@topservice.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej tokarki.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo Dolnośląskie, ul. Zamkowa 67, 58-250 Pieszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej tokarki dla potrzeb realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o..” nr RPDS-01-05-01-02-0177/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej tokarki zgodnej z minimalnymi parametrami technicznymi.

Nazwa i kod CPV:

„42621000-5 Tokarki”

 Przedmiot zamówienia obejmuje kluczowe parametry techniczne dla realizacji projektu tj.:

Min. parametry techniczne:

 • wymiary obrabianych detali nie mniejsze niż 320mm x 600mm
 • przesuwy robocze nie mniejsze niż x – 210mm, z – 1050mm
 • oś y z przesuwami nie mniejszymi niż 90 mm
 • oś c skok nie gorszy niż 0,001 stopnia
 • obroty wrzeciona nie mniejsze niż 3400 obrotów
 • moc wrzeciona nie mniejsza niż 350 Nm
 • elektrowrzeciono
 • główne elementy maszyny tj. elektrowrzeciono, sterowanie CNC (software) oraz głowica rewolwerowa muszą być wyprodukowane przez producenta oferowanej maszyny
 • przelot przez wrzeciono nie mniejszy niż fi 75mm
 • dokładność pozycjonowania maszyny w tolerancji 0,01 mm lub lepszej
 • głowica narzędziowa posiadająca co najmniej 12 pozycji w tym nie mniej niż 6 pozycji z możliwością zastosowania narzędzi napędzanych
 • narzędzia napędzane o mocy nie mniejszej niż 40Nm i obrotach nie mniejszych niż 4000 obrotów.
 • przesuw konika sterowalny automatycznie (własny, niezależny napęd serwo)
 • gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej
 • hydrauliczny uchwyt trójszczękowy z miękkimi szczękami
 • kompensację temperaturową śrub pociągowych
 • układ chłodzący z wysuwnym zbiornikiem na chłodziwo
 • automatyczny układ centralnego smarowania
 • automatyczna sonda narzędziowa, minimalna dokładność 0,01 mm
 • automatyczny wyrzutnik wiórów
 • instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza
 • kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami
 • system odciągu mgły olejowej
 • sterowanie numeryczne CNC umożliwiające dialogowe programowanie maszyny
 • Port USB min 1 szt.

Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od jego uruchomienia. Wymagany czas reakcji serwisu 48 godz. od momentu zgłoszenia.

Kod CPV

42621000-5

Nazwa kodu CPV

Tokarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 20.09.2017r.

Załączniki

1. Zapytanie Ofertowe

zapytanie ofertowe- Tokarka – pdf do pobrania

2. Formularz Ofertowy

Formularz Ofertowy – pdf do pobrania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna lub zawodowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

 1. Gwarancja min. 24 miesiące od uruchomienia maszyny.
 2. Wymagany czas reakcji serwisu 48 godz. od momentu zgłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena:

Cena netto oferty najtańszej

————————————- x 100 = ilość punktów

Cena netto oferty badanej

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 12-06-2017r. godz. 15.00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres

58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67

Numer telefonu

748365291

Fax

————-

NIP

882-210-77-22

Tytuł projektu

” Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o…”

Numer projektu

RPDS-01-05-01-02-0177/16

A co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: +48 74 83 65 291 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.