Nowe oprogramowanie typu CAD

Nowe oprogramowanie typu CAD

Zawiadomienie o wyniku postępowania:

Pieszyce, 28.06.2017r.

Zamawiający:
Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67
NIP: 882-210-77-22
REGON: 21491467
Tel: 748365291

Adres poczty elektronicznej: biuro@topservice.pl
Adres strony internetowej: http://topservice.pl/

Wybór najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty:

W dniu 28-06-2017r. Zamawiający dokonał wyboru oferty spośród 3 ważnych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25-05-2017r. dotyczące zakupu nowego oprogramowania typu CAD.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziały firmy:

AutoR KSI Sp. z o.o., ul. Chłodna 64 , 00-872 Warszawa, cena zamówienia netto: 2 725,00 PLN , 3 351,75 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 26.06.2017 r.

CADOR CONSULTING Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3 , 81- 969 Gdynia, cena zamówienia netto: 9 146,00 PLN , 11 249,58 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 26.06.2017r.

SOLIDEXPERT Sp. z o.o. , ul. G. Zapolskiej 44 , 30-126 Kraków, cena zamówienia netto: 27 392,00 PLN, 33 692,00 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 26.06.2017 r.

Za najkorzystniejszą ekonomiczne ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę:

AutoR KSI Sp. z o.o., ul. Chłodna 64 , 00-872 Warszawa, cena zamówienia netto: 2 725,00 PLN , 3 351,75 PLN brutto, data wpłynięcia oferty: 26.06.2017 r.

Wybór dostawcy zakupu nowego oprogramowania typu CAD został dokonany na podstawie 3 ważnych ofert.

Z poważaniem,
Bartosz Urban

Dostawa nowego oprogramowanie typu CAD

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2017r. godz. 15.00

Nazwa zamawiającego

Nazwa: Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@topservice.pl. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 26-06-2017 r. godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@topservice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Urban, tel: (74) 836-52-91, biuro@topservice.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego oprogramowanie typu CAD.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo Dolnośląskie, ul. Zamkowa 67, 58-250 Pieszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowego oprogramowania typu CAD dla potrzeb realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o..” nr RPDS-01-05-01-02-0177/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup nowego oprogramowania typu CAD zgodnego z minimalnymi parametrami technicznymi.

 1. Nazwa i kod CPV:
  „48151000-1 Komputerowy system sterujący”
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kluczowe parametry techniczne dla realizacji projektu tj.:

  Min. parametry techniczne:

  1. rysowanie 2D
  2. projektowanie i edycja powierzchni
  3. tworzenia i edycja krzywych
  4. wczytywanie modeli CAD 2D
  5. obróbka konturów i kieszeni z wykorzystaniem automatycznych cech
  6. Obróbka konturu z modelu 2D z kontrolą kolizji

Kod CPV

48151000-1

Nazwa kodu CPV

Komputerowy system sterujący

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 20.09.2017r.

Załączniki

 1. Zapytanie Ofertowe pobierz PDF
 2. Formularz Ofertowy pobierz PDF

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna lub zawodowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
  Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

  Cena:
  Cena netto oferty najtańszej
  ————————————- x 100 = ilość punktów
  Cena netto oferty badanej

 4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

 5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 26-06-2017r. godz. 15.00.

 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.

Adres
58-250 Pieszyce, ul. Zamkowa 67

Numer telefonu
748365291

NIP
882-210-77-22

Tytuł projektu

„Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o…”

Numer projektu

RPDS-01-05-01-02-0177/16

A co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: +48 74 83 65 291 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.