Zakup i dostawa tokarki oraz oprogramowania typu CAD

Zakup i dostawa tokarki oraz oprogramowania typu CAD

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o zapisy zapytania ofertowego z dn. 3.04.2017 na dostawę, transport, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny tokarki Oraz oprogramowania CAD, informujemy, że unieważniamy w całości zamówienie na dostawę opisanego powyżej przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że w kolejnych tygodniach planujemy ponownie ogłosić Zapytanie na dostawę transport, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny tokarki Oraz oprogramowania CAD.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa tokarki oraz oprogramowania typu CAD

w ramach projektu pn.

„Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.”, o nr RPDS.01.05.01-02-0177/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

I. Zamawiający i sposób organizacji zapytania ofertowego

1. Zamawiający

Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 67
58-250 Pieszyce
tel. 748365291
www.topservice.pl
NIP: 8822107722
REGON: 021491467
KRS: 0000382233

2. Komunikacja Zamawiającego i wykonawców

Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z Zamawiającym odbywać
się będzie poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Zamawiający wyznacza następującą osobę do
kontaktu z wykonawcami:
Osoba upoważniona do kontaktu: Bartosz Urban
e-mail: biuro@topservice.pl
Zamawiający oraz wykonawcy są obowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
wiadomości.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego: 07/04/2017
Opis dokonanych zmian:
zmieniono dokument: opis przedmiotu zamówienia dla części A – Tokarka
Z dokumentu usunięto punkty:
– „zestaw startowy narzędzi i oprzyrządowania”
– „jeden przegląd serwisowy po roku użytkowania”
– „stacjonarne szkolenie w stopniu zaawansowanym w zakresie obsługi i
programowania 2 dni po 6 godzin dla 2 osób.”Zmienione (uaktualnione OPZ) zostały załączone do zapytania w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz na stronie: http://topservice.pl/zapytania-ofertowe/Termin na złożenie oferty nie uległ zmianie.

3. Tytuł zapytania ofertowego

Tytuł: Zakup i dostawa tokarki oraz oprogramowania typu CAD

4. Kategoria ogłoszenia (rodzaj zamówienia)

Kategoria – dostawy.

5. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie:

 • na stronie internetowej Zamawiającego: www.topservice.pl, w zakładce www.topservice.pl/zapytania-ofertowe
 • na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Tryb procedury udzielenia zamówienia, jego podstawa i dostęp do dokumentacji zapytania ofertowego

Niniejsze procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego wymogi zasady konkurencyjności ustanowionej w rozdziale 6 „Zamówienia udzielane w ramach projektów”, podrozdziale 6.5 sekcji 2 „Zasada konkurencyjności”. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie:

 • art. 70¹-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93
  ze zm.),
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwłaszcza rozdziału 6, podrozdziału 6.5 sekcji 2 „Zasada konkurencyjności”.

Dostęp do dokumentacji zapytania ofertowego nie jest ograniczony.

II. Przedmiot zamówienia i źródło jego dofinansowania

1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis Części A – tokarka

Opis przedmiotu zamówienia dla części A został zamieszczony w załączniku nr 1.

Opis Części B – oprogramowanie typu CAD

Opis przedmiotu zamówienia dla części B został zamieszczony w załączniku nr 2.

Urządzenie (Część A) składające się na przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, a całość przedmiotu zamówienia (Części A i B) wolna od wszelkich wad (fizycznych, prawnych).

zastrzeżenie:

Przy opisie przedmiotu zamówienia wykazano się szczególną starannością celem zapewnienia pełnej konkurencyjności oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Jeśli w dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego użyto nazw własnych, w każdym takim przypadku dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających nie gorsze parametry lub funkcje od opisanych w przedmiocie zamówienia.

2. Kody CPV

 • tokarka: 42621100-6
 • oprogramowanie typu CAD: 48321100-5

3. Źródło dofinansowania przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa – projekt pn. „Uruchomienie produkcji urządzeń do lubryfikacji zagłówków samochodowych pierwszym produktem finalnym w działalności przedsiębiorstwa Top Service Techniczna Obsługa Produkcji Sp. z o. o.”, o nr RPDS.01.05.01-02-0177/16-00.

III. Wymogi ustanowione względem wykonawców i ich ofert

1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
  Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
 • Wiedza i doświadczenie
  Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
 • Potencjał techniczny
  Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

2. Podstawy do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

 • zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa,
 • treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.

Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

 1. uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 3,
 2. szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, gdzie za szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń Zamawiający rozumie każde dokumenty, czy informacje (katalogi/prospekty), na podstawie których możliwa będzie ocena zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
  oryginałem. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej – należy złożyć odpowiednik aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot,
 4. pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z odpisu, o którym mowa w pkt (3).

IV. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 08/05/2017 przy ul. Zamkowej 67, Pieszyce 58-250.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@topservice.pl

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający nie wymaga od wykonawcy podpisania oferty podpisem elektronicznym.

2. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do formularza ofertowego należy załączyć wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty i oświadczenia.

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

W cenie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić całość przedmiotu zamówienia, odpowiednio: całą jego część, jeżeli wykonawca składa ofertę częściową.

3. Termin ważności ofert

Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.

Termin ważności oferty może zostać przedłużony przez wykonawcę na wniosek Zamawiającego.

4. Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części oznaczone jako Część A (tokarka) oraz Część B (oprogramowanie typu CAD). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część zamówienia tj. Część A lub Część B lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia, odpowiednio: Część A oraz Część B.

5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacja o opcjach

Zamawiający nie dopuszcza opcji.

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

1. Kryteria oceny ofert i ich waga

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia (Część A, Część B) według kryteriów, ich wag i zasad opisanych poniżej.

Kryteria oceny ofert i ich waga dla Części A (tokarka)

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferta dla Części A (tokarka)
przedmiotu zamówienia według następujących kryteriów:

 • Cena – 90%,
 • Gwarancja – 10%.

2. Sposób dokonania oceny ofert

 • sposób dokonania oceny oferty w kryterium cena (w pkt):

  C = CNO / OCW x 90 pkt.gdzie:
  C – liczba punktów oferty w kryterium cena
  CNO – cena najtańszej oferty
  OCW – oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie

Do porównania ofert brana będzie cena brutto. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowany zostanie średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w dniu wystawienia oferty.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

 • sposób dokonania oceny oferty w kryterium gwarancja (w pkt):
  10 pkt – dodatkowe 12 miesięcy lub więcej gwarancji ponad termin gwarancji
  wymagany w opisie przedmiotu zamówienia
  4 pkt – dodatkowe 6 miesięcy lub więcej, jednak mniej niż 12 miesięcy
  gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu
  zamówienia
  1 pkt – dodatkowe 3 miesiące lub więcej, jednak mniej niż 6 miesięcy
  gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu
  zamówienia
  0 pkt – dodatkowa gwarancja krótsza niż 3 miesięcy lub brak dodatkowej
  gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu
  zamówienia
 • sposób wyboru oferty najkorzystniejszej
  Za najkorzystniejszą dla Części A (tokarka) przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która:
  (1) uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
  P = C + G
  gdzie
  P – całkowita liczba punktów oferty
  C – liczba punktów oferty w kryterium cena
  G – liczba punktów oferty w kryterium gwarancja

Gdyby więcej niż jedna oferta uzyskała największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę tańszą.
(2) nie będzie podlegała odrzuceniu,
(3) została złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

Kryteria oceny ofert i ich waga dla Części B (oprogramowanie typu CAD)

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferta dla Części B (oprogramowanie
typu CAD) przedmiotu zamówienia według następujących kryteriów:

 • Cena – 100%,
  Za najkorzystniejszą dla Części B (oprogramowanie typu CAD) przedmiotu zamówienia
  zostanie uznana oferta:
  (1) najtańsza, która zostanie ustalona na podstawie poniższego wzoru:
  C = CNO / OCW x 100 pkt.
  gdzie:
  C – liczba punktów oferty w kryterium cena
  CNO – cena najtańszej oferty
  OCW – oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie

Do porównania ofert brana będzie cena brutto. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowany zostanie średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w dniu wystawienia oferty.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

Gdyby więcej niż jedna oferta uzyskała największą liczbę punktów oferty w kryterium cena, to Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających, w których ponownie zostanie podana cena za jaką wykonawca zrealizuję część B (oprogramowanie typu CAD) przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa od ceny podanej w pierwotnej ofercie.

(2) nie będzie podlegała odrzuceniu,
(3) została złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie zapytania ofertowego

Zamawiający w terminie 50 dni od dnia otwarcia ofert dokona wyboru oferty najkorzystniejszej albo zdecyduje o zamknięciu zapytania ofertowego.

O wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację o wybranym wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na stronach internetowych, na których upublicznione zostało zapytanie ofertowe.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia, umowa o zamówienie oraz podstawy do zmiany jej treści

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Część A przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w następujących terminach:

 • termin dostawy: do dnia 11.09.2017 r.
 • termin instalacji: do dnia 12.09.2017 r.
 • termin przeszkolenia: do dnia 15.09.2017 r.

Część B przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w następujących terminach:

 • termin dostawy: do dnia 11.09.2017 r.
 • termin instalacji: do dnia 12.09.2017 r.
 • termin przeszkolenia: do dnia 15.09.2017 r.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Siedziba Zamawiającego przy ul. Zamkowa 67, Pieszyce 58-250.

3. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą (odpowiednio: dla Części A oraz Części B) umowę o zamówienie.

Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawcy w sporządzeniu treści umowy.

Zamawiający na obecnym etapie tj. publikacji zapytania ofertowego nie przewiduje publikacji treści (wzoru) umowy o zamówienie, bowiem nie wymagana tego zasada konkurencyjności, na podstawie której niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone.

Treść Umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (odpowiednio dla Części A oraz Części B).

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji.

4. Kary umowne

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu, odpowiednio: dostawy, instalacji przedmiotu dostawy, przeprowadzenia szkolenia.

Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia wykonawcy.

VII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
 • wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości,
 • zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla ogłoszenia zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
 • odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
 • zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku odwołaniu lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

VIII. Załączniki

A co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń: +48 74 83 65 291 lub napisz.
Chętnie doradzimy w wyborze najlepszych rozwiązań.